مشارکت در ساخت چیست؟

همه ما بارها شنیده ام که صاحب ملک یا زمین، ملک خود را واگذارکرده تا در آن آپارتمان سازی شود و .در ازای آن، صاحب یک یاچند واحد نوساز می شود ،اگر خانه قدیمی یا زمینی دارید تا ملکی جدیدخریداری کنید یا سرمایه خود می خواهید در حوزه ساخت و ساز وارد نمایید تیم فنی و حقوقی پنجره در تمامی مراحل فرایند مذاکرات و راهکارهای کارشناسی مورد نیاز تا مرحله عقد قرارداد همراه شما .خواهد بود تا برای سازنده و سرمایه گذار بهترین شرایط در نظر گرفته شود